manitan

crofesima:

Opening to Aoi Honoo (Blue Blazes) pays homage to: